برنامه های آموزشیبرنامه نیم سال جاری کارشناسی

برنامه نیم سال دوم تحصیلی 1401-140 کارشناسی ارتباط تصویری
برنامه نیم سال دوم تحصیلی 1401-140 - کارشناسی نقاشی ایرانی

برنامه نیم سال جاری کارشناسی ارشد
برنامه نیم سال دوم تحصیلی 1401-140 -  کارشناسی ارشد پژوهش هنر
برنامه نیم سال دوم تحصیلی 1401-1401400 - کارشناسی ارشد نقاشی ایرانی
 
برنامه های امتحانی
برنامه امتحانی نیم سال اول کارشناسی تحصیلی1400-1401

برنامه امتحانی نیم سال اول ارشد1400-1401
برنامه_امتحانات گروه عمومي 1400-1401
برنامه 8 ترمه کارشناسی
برنامه 8 ترمه کارشناسی نقاشی ایرانی
برنامه 8 ترمه کارشناسی ارتباط تصویری

برنامه 3 ترمه کارشناسی ارشد

پژوهش هنر
نقاشی ایرانی

 

تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.