اساتید
  ImgTeacher
  نام استاد : امیر فرید

  گروه آموزشی : هنرهای تجسمی
  واحد سازمانی : وزارت علوم
  درجه علمی : استادیار
  دروس تدریسی : ...
  شروع به خدمت :
  تحصیلات : دکترا
  رشته تحصیلی : هنر های تجسمی
  محل تحصیل : دانشگاه هنر تهران
  تاریخ تولد :
  خط داخلی :
  تلفن :
  فاکس :
  موبایل :
  ایمیل :
  توضیحات :
  تاریخ بروزرسانی : 1399/01/02
   
  1) تعامل عناصر بصری در کتیبه ی محراب ها آدرس  دسترسی:
  http://s16.picofile.com/file/8412925442/_%DA%86%DB%8C%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86_%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%87%D8%A7.pdf.html
  2) رابطه پیشانی و متن در چلیپاهای میرعماد آدرس دسترسی:
  http://s16.picofile.com/file/8412926476/_%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87_%DB%8C_%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B3%D8%B1%D9%84%D9%88%D8%AD_%D8%AF%D8%B1_%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF.pdf.html
  3) سخنی در پیدایش نستعلیق آدرس دسترسی:
  ttp://s17.picofile.com/file/8412926518/_%D8%B3%D8%AE%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82.pdf.html
  4)  بازتعریفی از واژگان حوزه خوشنویسی آدرس دسترسی:
  ttp://s16.picofile.com/file/8412926550/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D9%88%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C.pdf.html
  5) شاخصه های تشخیص حروف در الفبای اسلامی آدرس دسترسی:
  ttp://s17.picofile.com/file/8412926592/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5_%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%81_%D8%AF%D8%B1_%D8%AE%D8%B7_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.pdf.html
  6) بررسی کتیبه های پرچم های شاهنامه شاه طهماسبی  آدرس دسترسی:
  ttp://s16.picofile.com/file/8412926634/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%B7%D9%87%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%A8%DB%8C.pdf.html
  7) کتیبه های شاهنامه بایسنغری آدرس دسترسی:
  ttp://s17.picofile.com/file/8412926668/%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%BA%D8%B1%DB%8C.pdf.html
  8)  بررسی نگاره کیخسرو شده  آدرس دسترسی:
  http://s17.picofile.com/file/8412926700/%DA%A9%DB%8C%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88_%D9%88_%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87.pdf.html
  9)  گونه شناسی خوشنویسی مهرهای قاجار آدرس دسترسی:
  ttp://s17.picofile.com/file/8412926734/%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87_%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1.pdf.html
  10) مقایسه شکلی خط نسخ ایرانی و نسخ ترکی آدرس دسترسی:
  ttp://s17.picofile.com/file/8412926926/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%B3%D8%AE_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D9%88_%D9%86%D8%B3%D8%AE_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C.pdf.html
  11) مقایسه شکلی عبارت بسم الله ...آدرس دسترسی:
  ttp://s17.picofile.com/file/8412926934/%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87_%D8%B4%DA%A9%D9%84%DB%8C_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AA_%D8%A8%D8%B3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85_%D8%AF%D8%B1_%DA%A9%D8%AA%DB%8C%D8%A8%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C_%DA%AF%DA%86%D8%A8%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86.pdf.html
  12) میرعلی تبریزی  آدرس دسترسی:
  ttp://s17.picofile.com/file/8412926976/%D9%85%DB%8C%D8%B1_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C.pdf.html
  13) نقد تجسمی محراب ملک زوزن خواف   آدرس دسترسی:
  ttp://s16.picofile.com/file/8412927018/%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%AA%D8%AC%D8%B3%D9%85%DB%8C_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D9%85%D9%84%DA%A9_%D8%B2%D9%88%D8%B2%D9%86.pdf.html
  14) ویژگی های بصری خط نستعلیق آدرس دسترسی:
  ttp://s17.picofile.com/file/8412927042/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%DB%8C_%D8%AE%D8%B7_%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%82.pdf.html
  15) نقش منحنی در هنر ایرانی آدرس دسترسی:
  http://s17.picofile.com/file/8412927068/%D9%86%D9%82%D8%B4_%D9%85%D9%86%D8%AD%D9%86%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%D9%87%D9%86%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.pdf.html
  16) شمه ای از خوشنویسی دوره قاجار آدرس دسترسی:
  ttp://s17.picofile.com/file/8412927076/%D8%B4%D9%85%D9%87_%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%B2_%D8%AE%D9%88%D8%B4%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%DB%8C_%D9%82%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1.pdf.html
  17)  چکیده همایش هنر و عرفان  آدرس دسترسی:
  ttp://s17.picofile.com/file/8412927100/%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4_%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF.pdf.html
   
   

  تبریز - خیابان آزادی - میدان حکیم نظامی - دانشگاه هنر اسلامی تبریز

  کد پستی : 5164736931   تلفن : 35297506-041   دورنگار :35419964-041

  کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه هنر اسلامی تبریز می باشد.