استادان مدعو


1. آقای سعید معیری زاده

2. آقای حبیب آقا محمدی

3. خانم جهانپری معصومی

4. آقای پیمان علی زاده

5. خانم مقترن

6. آقای محمد نژاد

7. آقای ملازاده

8. آقای یونس نصیری

9. آقای همایون کاظمی راشد

10. آقای ارسلان آقاخانی

11. آقای سجاد اسعدی

12. آقای نوری زاده

13. خانم بذر افشان

14. آقای جلال پیرمرز آبادی

15. آقای ابیضی